olatanyfika
Blog menu
facebook image twitter image pinterest  image instagram image
Επικοινωνία image

Αρθρα για Νυφικά

Δικαιολογιτικά Γάμου

Η αναγγελία γάµου πρέπει να δημοσιευτεί σε οποιαδήποτε εφημερίδα στην ελληνική γλώσσα. Η αναφορά ακριβούς ημεροµηνίας δεν είναι απαραίτητη.

Η δημοσίευση είναι απαραίτητη και για θρησκευτικό και για πολιτικό γάμο και πρέπει να γίνει από τρεις µήνες πριν το γάμο μέχρι το αργότερο 15 μέρες πριν. Για να τελεστεί ο γάμος σας οφείλετε να γνωρίζετε τα εξής:

- Αν είστε κάτω των δεκαοκτώ (18) ετών πρέπει να έχετε γραπτή συγκατάθεση γονέων/κηδεμόνων. Αν είστε κάτω των 14 ετών, η ελληνική νομοθεσία απαγορεύει ρητά να παντρευτείτε.
Επίσης, δεν επιτρέπεται σύναψη γάμου μεταξύ συγγενών, μέχρι 4ου βαθμού, καθώς και μεταξύ ατόμων που βαφτίστηκαν από το ίδιο πρόσωπο.
- Δεν τελείται γάμος αν δεν έχει ακυρωθεί ή λυθεί τυχόν προηγούμενος. Το διαζευκτήριο θα σας ζητηθεί, αν ανήκετε σε αυτήν την κατηγορία.
Αν η/ο προηγούμενος σύζυγος έχει δηλωθεί ως εξαφανισμένος, απαιτείται η παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από την ημερομηνία δήλωσης της εξαφάνισης, για να ξαναπαντρευτεί το ενδιαφερόμενο για νέο γάμο άτομο.
- Δεν επιτρέπεται σύναψη γάμου υιοθετημένου-υιοθετούντος, ακόμα κι αν η πράξη υιοθεσίας λύθηκε.
- Αν ο ένας από τους μελλόνυμφους είναι αλλοδαπός, απαιτείται άδεια παραμονής ή κάρτα προσωρινής άδειας. Επίσης, χρειάζεται βεβαίωση της προξενικής αρχής της χώρας του στην Ελλάδα περί μη ύπαρξης κωλύματος για τέλεση γάμου και ληξιαρχική πράξη γέννησης. Τα έγγραφα πρέπει να είναι επισήμως μεταφρασμένα και επικυρωμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών.

Θρησκευτικός γάμος
- Η Εκκλησία της Ελλάδος ορίζει ότι οι μελλόνυµφοι πρέπει να είναι Χριστιανοί και οι δύο, αλλιώς ο αλλόθρησκος πρέπει πρώτα να βαπτιστεί.
Η Ορθόδοξη εκκλησία δεν αναγνωρίζει γάµο που έγινε σε Καθολική ή Προτεσταντική- το αντίθετο ισχύει- οπότε αν το ζευγάρι σκέφτεται να κάνει διπλό θρησκευτικό γάμο, το μυστήριο στην Ορθόδοξη εκκλησία πρέπει να είναι τελευταίο.
- Η Εκκλησία επιτρέπει μέχρι τρεις έγκυρους γάμους. Σε περίπτωση χηρείας απαιτείται η παρέλευση ενός έτους, ενώ σε περίπτωση ύπαρξης προηγούμενου γάμου είναι απαραίτητα το ειδικό έγγραφο της Αρχιεπισκοπής και το διαζευκτήριο, στο οποίο πρέπει να υπάρχει η ένδειξη “μόνο για γάμο”.
Το ίδιο ισχύει αν ο διαζευγμένος είναι αλλοδαπός, το δε έγγραφο να είναι μεταφρασμένο και επικυρωμένο από το Υπουργείο Εξωτερικών.
- Αν προηγήθηκε πολιτικός γάµος, πρέπει να υποβληθεί η ληξιαρχική πράξη του πολιτικού γάµου. - Οι μελλόνυμφοι πρέπει να είναι νοητικά υγιείς, ώστε να μπορούν να κατανοήσουν το Μυστήριο και να συμμετέχουν συνειδητά.
- Δεν τελούνται θρησκευτικοί γάμοι την 5η και 6η Ιανουαρίου, τις Τετάρτες και Παρασκευές -εκτός από εκείνες κατά τις οποίες επιτρέπεται η κατανάλωση κρέατος- την εβδομάδα του Αγίου Πνεύματος, την 1η εβδομάδα του Τριωδίου, τις ημέρες μεταξύ εβδομάδας των Απόκρεω και Τυρινής,από την Παρασκευή της Τυρινής µέχρι και την Κυριακή του Πάσχα. Επίσης, από 1 έως και 14 Αυγούστου, την 29η Αυγούστου, την 14η Σεπτεμβρίου και από 13 μέχρι και 25 Δεκεμβρίου.

- Πιστοποιητικά/ Έγγραφα
Πιστοποιητικό αγαµίας: το εκδίδει η ενορία στην οποία ανήκει ο καθένας από τους µελλόνυµφους με την παρουσία δύο ενηλίκων μαρτύρων. Οι μάρτυρες πρέπει να έχουν μαζί τις ταυτότητες τους και να μην είναι 1ου βαθμού συγγενείς µε τους μελλόνυµφους.
Αδεια Γάµου: γίνεται γραπτή αίτηση στην ενορία της νύφης.
Οι μελλόνυμφοι πρέπει να έχουν μαζί αστυνομικές ταυτότητες, τα πιστοποιητικά αγαμίας, ένα παράβολο των 18€ πράσινο (από εφορία ή δημόσιο ταμείο) και δύο αντίτυπα από την εφημερίδα με την αναγγελία του γάμου.
Στον ιερέα θα δηλωθεί και το επώνυµο μελλοντικών τέκνων.
Με τα έγγραφα της αίτησης,η Αρχιεπισκοπήεκδίδει αυθημερόν την άδεια, την οποία κατόπιν υπογράφει και ο ιερέας της ενορίας της μέλλουσας νύφης.

Πολιτικός γάμος
Απαιτείται έκδοση Άδειας από το Δήμο όπου θα γίνει ο γάμος.
Πολιτικός γάμος μπορεί να τελεστεί σε οποιοδήποτε δημαρχείο ή κοινότητα, ανεξαρτήτως του τόπου κατοικίας των μελλονύμφων, με την προσκόμιση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα που απαιτούνται.
Ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει αυτοπροσώπως
Απλή φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.
Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης από το Ληξιαρχείο του τόπου γέννησης ή από το Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών για τους γεννημένους στο εξωτερικό.
Δικαστική απόφαση για ανηλίκους κάτω των 18 ετών.
Δημοσίευση του γάμου σε ημερήσια εφημερίδα, χωρίς ημερομηνίες τέλεσης και προσκόμιση μίας ολόκληρης εφημερίδας στην Υπηρεσία.
Σε περίπτωση ύπαρξης διαζυγίου, προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη του γάμου με καταχωρημένο το διαζύγιο.
Σε περίπτωση χηρείας προσκομίζεται η Ληξιαρχική πράξη θανάτου.
Παράβολο χαρτοσήμου από εφορία, ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ.
Ανά άτομο: φωτοτυπία οποιουδήποτε αποδεικτικού (π.χ απόδειξη λογαριασμού ΔΕΚΟ, βιβλιάριο ασθενείας, εκκαθαριστικό εφορίας κλπ.), όπου θα φαίνεται ο τόπος κατοικίας (οι λογαριασμοί να είναι πρόσφατοι).
Επώνυµο των παιδιών/ της συζύγου.
Πριν από το γάµο, το ζευγάρι δηλώνει το επώνυμο των παιδιών σε συµβολαιογράφο, ιερέα ή Δήμαρχο. Το ίδιο ισχύει και για ζευγάρι που ήδη έχει παιδί. Η δήλωση επωνύμου είναι αμετάκλητη. Αν το επώνυµο δεν δηλωθεί, τα παιδιά θα πάρουν το επώνυμο του άνδρα.
Η γυναίκα διατηρεί το επώνυμό της σε όλα τα δημόσια έγγραφα και καταλόγους.

ΔΗΛΩΣΗ ΓΑΜΟΥ
Κάθε γάµος (θρησκευτικός ή πολιτικός) πρέπει απαραιτήτως να καταχωρηθεί στο Ληξιαρχείο της περιοχής στην οποία τελείται.
Η δήλωση πρέπει να γίνει εντός 40 ημερών από την ηµεροµηνία τέλεσης. Μετά την παρεύλεση 40 ηµερών, καταβάλλεται πρόστιµο.
Ο γάμος δηλώνεται από τον ένα από τους δύο συζύγους ή από τρίτο πρόσωπο, το οποίο είναι εφοδιασμένο με ειδικό συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο.
Απαιτούνται: αίτηση, με επίδειξη των αστυνομικών ταυτοτήτων και των δύο και βεβαίωση της εκκλησίας για την τέλεση του γάμου, θεωρημένη από τη Μητρόπολη/ βεβαίωση Δημάρχου, αν τελέστηκε πολιτικός γάμος.
.

Άρθρα για νυφικά

Περισσότερα άρθρα γάμου